Mediation

Los je conflict sneller en effectiever op met de mediator.

Mediation is een vorm van conflictbehandeling waarbij een door beide partijen geaccepteerde derde (de mediator) partijen helpt om het conflict dat tussen hen is ontstaan op een voor beide partijen acceptabele en bevredigende manier op te lossen of hanteerbaar te maken. Kenmerkend voor mediation is dat de mediator zich niet of nauwelijks met de inhoud van het conflict bemoeit, maar zich vooral richt op de bewaking van het proces.

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) conflict te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen.
In een dergelijke procedure moeten immers veelal advocaten worden ingeschakeld. Dat betekent dat die advocaten gaan onderhandelen, waarin elk voor zijn cliënt uiteraard de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Daardoor bestaat het gevaar dat de ‘prijs’ van de oplossing onnodig wordt opgedreven.
Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. Dat levert dan een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’ op. Maar de vraag is dan wél of de ‘winnaar’ zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de “verliezer” zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst?

In mediation wordt:

 • een situatie gecreeërd waarin partijen die in conflict zijn, echt naar elkaar luisteren en zo mogelijk begrip hebben voor elkaar;
 • duidelijk wat de echte kwesties zijn die spelen in het conflict;
 • helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten
  grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
 • een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict
  bedenken.

Daardoor kan dat conflict in mediation vaak op zodanige manier worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden. De mediator faciliteert en begeleid de deelnemers bij het bereiken van zo’n resultaat.

Mediation wordt, onder andere, toegepast:

 • In situaties van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid;
 • In het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties;
 • Bij het oplossen van arbeidsconflicten;
 • In conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad;
 • Bij conflicten tussen bedrijven;
 • Bij conflicten tussen overheid en burger of bedrijf;
 • Bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties;
 • Bij echtscheiding;
 • Bij buurt- en burenruzies.

Voorwaarden en uitgangspunten bij mediation

Er is een aantal voorwaarden en uitgangspunten waar partijen en mediator rekening mee moeten houden, wil het mediationtraject succesvol verlopen. Deze voorwaarden en uitgangspunten worden aan partijen tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan de mediation toegelicht. De belangrijkste (de vijf v’s) worden hieronder opgesomd:

 • Vrijwilligheid
  Partijen nemen deel aan de mediation op basis van vrijwilligheid. Op het moment dat zij geen vertrouwen meer in het proces of de mediator hebben, kunnen zij (eenzijdig) met de mediation stoppen zonder dat zij aangaande dit besluit elkaar of de mediator verantwoording schuldig zijn;
 • Vertrouwelijkheid
  Zaken die binnen de mediation besproken worden, zijn vertrouwelijk. Willen partijen over het besprokene buiten de mediation met anderen praten (bijvoorbeeld hun echtgenoot, een vriend, een leidinggevende, de vakbond), dan kan dit alleen als partijen dit elkaar toestaan. Ook de mediator is gehouden aan de vertrouwelijkheideis. Ook de verslagen van mediationgesprekken zijn vertrouwelijk;
 • Veiligheid
  Partijen moeten binnen de mediation in openheid met elkaar kunnen communiceren en moeten daarbij niet bang zijn dat uitspraken later tegen hen worden gebruikt. Binnen mediation geldt dat een mondelinge afspraak geen afspraak is; pas als de afspraken die gemaakt zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend, kunnen partijen elkaar aan deze afspraken houden;
 • Verantwoordelijkheid
  Partijen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze het conflict willen oplossen. De mediator geeft partijen de ruimte zelf besluiten te nemen met betrekking tot de vraag wat voor hen een aanvaardbare oplossing is.
 • Vertrouwen
  Vertrouwen in de mediator is van groot belang voor het slagen van het mediationproces. De basis van het vertrouwen dat partijen in de mediator stellen, wordt natuurlijk gelegd door zijn neutraliteit en zijn onafhankelijkheid. Daarnaast spelen persoonlijke eigenschappen natuurlijk een belangrijke rol. Je zou kunnen zeggen dat het moet klikken tussen partijen en mediator.

Bent u verwikkeld in een arbeidsconflict en zoekt u een mediator denk dan een aan mediator van Lions te Emmen.