Auditing & Onderzoek

Steeds meer organisaties ontdekken de audit als middel om hun organisatieontwikkeling een extra impuls te geven. Door middel van een audit wordt de stand van zaken van de bedrijfsvoering van de organisatie in beeld gebracht. De sterke en zwakke punten worden hierdoor helder. Op basis van de resultaten van deze doorlichting kunnen verbeterplannen voor de toekomst worden opgesteld. Wilt u in uw organisatie een audit (laten) uitvoeren? Wij leveren de auditor die uw organisatie gaat doorlichten. Voor dat de doorlichting daadwerkelijk plaatsvindt, wordt eerst een plan van aanpak gemaakt en worden de aanwezige brondocumenten bestudeerd. Voordat een audit wordt uitgevoerd heeft de organisatie zelf al een positiebepaling uitgevoerd. De auditor toetst of de positiebepaling een goede weergave van de werkelijkheid is. Van de audit wordt een rapport gemaakt.

  • Collegeonderzoeken voor de gemeentelijke en provinciale overheid

In artikel 213a (Gemeentewet) en artikel 217a (Provinciewet) is wettelijk vastgelegd dat er periodiek onderzoek moet worden gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de overheidsorganen gevoerde bestuur. Maar u voert niet alleen onderzoeken uit, omdat het moet. U wilt er vooral beter van worden. Wij ondersteunen gemeenten en provincies met het uitvoeren en organiseren van collegeonderzoeken. En we beperken ons niet tot het uitvoeren van onderzoeken alleen. We geven ook concrete verbetervoorstellen en ondersteunen bij het implementeren daarvan.

Op verzoek van de Bestuursacademie Nederland (BAN) hebben wij omtrent opzet en uitvoering van een Collegeonderzoek een syllabus ontwikkeld. Desgewenst kunnen wij voor uw medewerkers een workshop verzorgen.

  • Bedrijfsvoeringsonderzoeken

Op basis van onder meer het INK-managementmodel voeren we onderzoeken uit naar de bedrijfvoering van overheidsorganisaties. Met deze modellen brengen we op gestructureerde wijze de kwaliteit van de bedrijfsvoering in beeld. Vaak starten we met het organiseren van bijeenkomsten met het leidinggevend kader en andere sleutelfiguren. Daarmee brengen we in beeld hoe een aantal aspecten van de bedrijfsvoering wordt ervaren. Het gaat dan onder andere om zaken als: beleid en strategie, management, medewerkers, de inzet van middelen en de wijze waarop bedrijfsprocessen zijn georganiseerd. De resultaten van positiebepalingen worden vaak gebruikt als input voor conferenties, waarin de kwaliteit van de bedrijfsvoering centraal staat.

  • Operational auditing of Management Control Auditing

Hierbij gaat het om het uitvoeren van een objectief onderzoek naar het functioneren van het Management Control Systeem van een organisatie (oftewel de bestuurlijke beheersorganisatie). Dit onderzoek is gericht op de realisatie van de strategie van de organisatie, met als oogmerk het geven van additionele zekerheid en waar nuttig het geven van adviezen ter verbetering. Voor elke manager is het belangrijk om helder te hebben of de bedrijfsprocessen in de organisatie worden beheerst. Dit betekent dat de risico’s in kaart zijn gebracht en dat daarvoor voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Bij beheersmaatregelen kan gedacht worden aan functiescheiding, kaders & richtlijnen, AO-procedures, etc. Wij doen onderzoek (interviews en dossieronderzoek) in de organisatie om te achterhalen in hoeverre dit geregeld is en rapporteren de resultaten vervolgens aan het management. Er wordt dus gerapporteerd in hoeverre de manager in opzet ‘zijn zaken op orde’ heeft. Een ander aspect van operational auditing is het controleren van de naleving van richtlijnen en procedures zoals die door de organisatie zijn opgesteld (dus de werking). Om deze naleving te controleren, worden (operational) auditors aangesteld, die uit naam van het management controleren of de regels worden opgevolgd.

  • Stakeholder- en klantonderzoeken

Klanten en stakeholders kunnen u uitstekend helpen bij het verbeteren van uw dienstverlening. Ze kunnen exact aangeven hoe zij tegen uw dienstverlening aankijken, wat uw sterke en zwakke punten zijn en welke kwaliteitscriteria ze belangrijk vinden. Een grondig en betrouwbaar onderzoek levert concrete verbeterpunten op, waarmee u direct uw dienstverlening kunt verbeteren. Stakeholders zijn sleutelfiguren die vanwege hun intensieve contacten met uw organisatie een gefundeerde mening hebben over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Tijdens mondelinge interviews dagen wij ze uit om hierover hun standpunt te verwoorden. Bij klantonderzoeken gaat het om oordelen over specifieke aspecten van de dienstverlening, zoals: klantgerichtheid, bereikbaarheid, snelheid of flexibiliteit. Dit soort onderzoeken voeren we bijvoorbeeld uit door middel van enquĂȘtes. Het uiteindelijke doel van een klant- of stakeholderonderzoek is natuurlijk om uw dienstverlening te verbeteren. Naast het uitvoeren van het onderzoek, kunnen we u ook ondersteunen bij het formuleren en implementeren van verbetervoorstellen.

  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

U wilt graag weten of uw medewerkers gemotiveerd zijn. Want goed gemotiveerde en tevreden medewerkers, betekent een laag personeelsverloop, een laag ziekteverzuim, goede onderlinge samenwerking en een grote arbeidsproductiviteit. En natuurlijk komt het de kwaliteit van uw dienstverlening ook ten goede. Wij kunnen voor u een medewerkerstevredenheids- onderzoek uitvoeren. Dat doen we op basis van een (online) vragenlijst of gerichte interviews. Maar we organiseren ook bijeenkomsten. Bijvoorbeeld over de werksfeer, de arbeids-omstandigheden, de cultuur, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk, de waardering (beloning), het management of de interne communicatie. Op basis van uw wensen en eisen zetten we specifiek voor uw organisatie een onderzoek op. Onze onderzoeken zijn er altijd op gericht om tot verbeteringen te komen in het beleid of het personeelsmanagement. Naar aanleiding van het onderzoek geven we concrete verbetervoorstellen en ondersteunen we bij het implementeren daarvan. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is overigens niet alleen voor u een instrument om inzicht te krijgen in de motivatie van uw personeel. Uw personeel krijgt ook de mogelijkheid om onvrede te uiten en aan te geven waar problemen liggen. Bovendien kunnen medewerkers aangegeven op welke aspecten de organisatie kan verbeteren. En ook daarbij kunnen wij u ondersteunen en begeleiden.